Regulamin Klubu


Regulaminu Klubu SP5PRF:

§1 Postanowienia ogólne

1. Nazwa Klubu: Ogólnopolski Klub Krótkofalowców "Polskie Radio Forum" SP5PRF.
2. Klub jest organizacją radioamatorów hobbystów, działających i zainteresowanych wykorzystaniem fal radiowych w sposób przewidziany dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi innych ogólnodostępnych pasm radiowych.
3. Klub używa znaków, symboli, logo i nazwy Klubu w formie i w celach ustalonych przez Radę Programową Klubu.
4. Klub opiera swą działalność na społecznej pracy swoich członków.
5. Organem decyzyjnym Klubu jest Rada Programowa Klubu, zwana również Radą Klubu, w składzie: Operatorzy stacji klubowej i Managerowie klubu, podejmujący decyzje zwykłą większością głosów.
6. Rada klubu ze swojego grona wybiera Managera odpowiedzialnego za reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
7. Działalność Klubu opiera się na dobrowolnej aktywności społecznej, prowadzonej dla realizacji określonych w §2 założeń i celów.


§2 Cele działalności

1. Integrowanie środowisk radiowych z terenu całej Polski.
2. Aktywna praca operatorska na pasmach amatorskich oraz praca w zawodach krajowych i międzynarodowych pod przyznanym znakiem wywoławczym.
3. Wymiana doświadczeń i informacji w pracy na pasmach amatorskich i pozostałych częstotliwościach ogólnodostępnych.
4. Klub realizuje swoje cele przez:
a) zrzeszanie osób fizycznych zainteresowanych pracą na pasmach radiowych,
b) organizację i prowadzenie szkoleń, wykładów i okolicznościowych imprez z zakresu pracy i tematyki podejmowanej przez Klub,
c) reprezentowanie i obronę interesów członków Klubu wobec władz i innych organizacji,
d) współpracę z klubami, organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach i zainteresowaniach,
e) instalowanie i obsługę amatorskich urządzeń radiowych,
f) gromadzenie środków finansowych i gospodarowanie nimi zgodnie z celami Klubu,
g) współdziałanie z organami administracji państwowej w zakresie szkolenia i pomocy w tworzeniu amatorskiej łączności radiowej w sytuacjach kryzysowych,
h) inne formy aktywności zaproponowane przez Członków Klubu i zaaprobowane przez Radę Programową.


§3 Struktura Klubu SP5PRF

Klub zrzesza członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

1. Członek Zwyczajny: osoba wyrażająca chęć przystąpienia do Klubu zaakceptowana przez Radę Programową;
spośród członków zwyczajnych posiadających Świadectwo Operatora Urządzeń Radiowych w Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej Rada powołuje Operatorów upoważnionych do samodzielnej pracy spod znaku klubowego.
2. Członek Wspierający: osoba fizyczna lub prawna wyrażająca chęć wspierania działalności Klubu.
3.Członek Honorowy: osoba zasłużona dla działalności i rozwoju Klubu.


§4 Finanse

1. Majątek Klubu stanowią składki członkowskie, środki trwałe zakupione ze składek oraz inne dobrowolne darowizny.
2. Majątek Klubu może służyć jedynie do realizacji celów regulaminowych.
3. Majątek Klubu może być dysponowany decyzją Rady Programowej.
4. Majątek Klubu stanowi własność członków zwyczajnych Klubu i w przypadku rozwiązania Klubu podzielony zostanie po równo na każdego członka zwyczajnego Klubu bez względu na okres przynależności czy też pełnioną funkcję.
5. Nie stanowią majątku Klubu nieruchomości lub ruchomości będące własnością członków Klubu lub osób trzecich użyczone czasowo na potrzeby działalności Klubu.
6. Wysokość składki ustalana jest corocznie i płatna w dwóch ratach do 30 marca oraz do 30 września każdego roku.


§5 Przypadki szczególne, skreślenie z listy członków.

Członek Klubu zostanie skreślony z listy członkowskiej w przypadku:
1. rozpowszechniania treści szkodzących wizerunkowi Klubu lub jego członków;
2. naruszenia ogólnie przyjętych zasad dobrego współżycia;
3. nieetycznego zachowania na pasmach;
4. nieopłacenia składki klubowej SP5PRF;
6. rezygnacji na piśmie.

Decyzję o skreśleniu z listy klubowej podejmuje Rada Klubu w trybie niejawnym w stosunku głosów co najmniej 2/3.

POLECAMY

>

Wspieraja nas:

egzamin krótkofalarski

Wygenerowano w sekund: 0.00
3,478,229 Unikalnych wizyt